Български English Русский العربية
 
Дейност

Строителната компания „Техноекспортстрой” ЕАД е създадена през 1964 година и е регистрирана, като международен предприемач и консултант от най-висока категория в повече от 20 страни на Европа, Близкия изток и Африка.

През 2012 фирма Техноекспортстрой е приватизирана, но материалните и човешки ресурси на компанията са запазени като възможностите и отговарят напълно на дейностите изпълнявани през годините. Основната мисия на компанията е да се поддържа стабилно присъствие на Техноекспортстрой на българския и на международния пазар.

В своята 50 годишна история на международния пазар на строителна, проектантска и инженерингова дейност в качеството си на главен изпълнител, компанията е изградила повече от 660 обекта във всички възможни сектори на стопанската инфраструктура.

Задгранични проекти на „Техноекспортстрой” ЕАД са над 40 болници, медицински и стоматологични учебни заведения и специализирани здравни центрове.
В областта на правителствения и административен сектор от дружеството са построени сградите на над 30 териториални правителствени и парламентарни институции, Replica Watches държавни банки, застрахователни компании, резиденции, армейски и щабни формирования.
В областта на промишлената инфраструктура компанията е реализирала изграждането и оборудването на повече от 40 предприятия в областта на енергетиката, строителната, химическата и леката промишленост.

Обекти изцяло изпълнени от „Техноекспортстрой” ЕАД са и редица язовири, напоителни мрежи, водонапорни съоръжения, водопречиствателни станции, болници, училища, обществени и административни сгради, спортни обекти и други.

В областта на жилищното строителство построените задгранични обекти от „Техноекспортстрой” ЕАД са няколко хиляди жилищни сгради и еднофамилни постройки, между които блокове и къщи в жилищните комплекси на градовете Улм и Хойнгерн в Германия, както и жилищни сгради в Сирия и в Либия.

Обекти на „Техноекспорстрой” ЕАД в Република България са полагане на оптичен кабел в различни райони на страната, два затворени жилищни комплекса с еднофамилни и многофамилни къщи в Малинова долина, апартаментен комплекс със закрит басейн , спа, боулинг, ресторант, лоби бар в Боровец, апартаментен комплекс в Слънчев бряг, реконструкция и реновация на х-л „Кемпински – Зографски” в гр. София, който е изпълнен от „Техноекспортстрой” ЕАД през 1979г.
„Техноекспортстрой” ЕАД успява да устои на предизвикателствата на кризата и да запази своето икономическо състояние, външнотърговски позиции и партньори на международния пазар.

Организацията има Клонове, Бюра и Представителства в Либия, Алжир, Мароко, Ирак, Германия и дъщерна компания в Русия.


Политика по качество
Съветът на директорите на „Техноекспортстрой” ЕАД официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, която е създадена, документирана и предназначена за всички равнища в Организацията, както и да бъде на разположение на заинтересованите страни.
Основен приоритет на Политиката по качество са клиентите.
Съветът на директорите се ангажира с:
1.    Непрекъснато повишаване удовлетвореността на клиентите чрез постоянно подобряване на Системата за управление на качеството на база техните изисквания.
2.    Определяне, осигурявяне, поддържане и използване на необходимите материални, финансови и човешки ресурси съобразно нуждите и потребностите на клиентите.
3.    Непрекъснато подобрение на процесите, свързани с поддържане на взаимоизгодни отношения с клиенти, доставчици, партньори.
4.    Постоянно подобряване по отношение изпълнението но изискванията и очакванията на клиентите/заинтересованите страни на базата на провеждана маркетингова дейност.
5.    Поддържане постоянно високо ниво на качеството на предлаганите продукти и услуги.
6.    Неотклонно спазване на приложимите изисквания на нормативната уредба и доброволно поетите ангажименти,Replica Watches свързани с качеството, при осъществяване на дейността.
7.    Поставяне на високи цели по качество и контролиране на постигането им за осигуряване непрекъснато усъвършенсстване на дейностите и процесите в организацията, а оттам и резултатността на Системата за управление на качеството.


Политика по околна среда
Съветът на директорите официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА, която е създадена, документирана и предназначена за всички равнища в Организацията, както и да бъде на разположение на заинтересованите страни.
Съветът на директорите се ангажира с:
1.    Опазване на околната среда чрез предпазване от замърсяване на всички елементи на околната среда и пестеливо използване на ресурси.
2.    Неотклонно спазване на приложимите изисквания на нормативната уредба и доброволно поетите ангажименти, свързани с опазването на околната среда при осъществяване на дейността.
3.    Поставяне на високи цели по околна среда и контролиране на постигането им за осигуряване непрекъснато усъвършенстване на дейностите и процесите в Организацията, а оттам и резултатността на Системата за управление на околната среда.
4.    Планиране на действия и поддържане на изрядна готовност на хора и техническите средства за предотвратяване и адекватна реакция при възникване на извънредни ситуации, бедствия, аварии и катастрофи.
5.    Изискване от доставчиците и подизпълнителите да опазват околната среда, като се насърчават покупките и възлагането на тези партньори, които демонстрират най-добри грижи за околната среда.
6.    Постоянното Replica Handbags подобряване по отношение изпълнението на изискванията и очакванията на клиентите/заинтересованите страни на базата на провежданата маркетингова дейност и отчитане изискванията на Обществото за ограничаване на Replica Fendi Handbags негативното въздействие върху околната среда от собствената дейност.


Политика по здраве и безопасност при работа
Съветът на директорите официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, която е създадена, документирана и предназначена за всички равнища в Организацията, както и да бъде на разположение на заинтересованите страни.
Съветът на директорите се ангажира с: www.replica-handbag.com
Предоставяне на здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на висока степен на защита на труда на всички работници, служители, подизпълнители и посетители във фирмата от всички свъзрани с работата рискове.
Предотвратяване и премахване на опасностите и намаляване рисковете за ЗБР като използва адекватни мерки за контрол.
Предотвратяване на злополуки, инциденти, аварии и други нежелани ситуации при изпълнение на служебните задължения.
Неотклонно спазване на всички приложими изисквания на нормативната уредба, на договорите и другите доброволно приети ангажименти по отношение здравето и безопасността при работа.
Непрекъснато подобряване на резултатите от функционирането на Системата за управление на здравето и безопаността при работа чрез приемане на високи и амбициозни цели в тази област и осигуряване на необходимите ресурси за постигането им.
Консултиране с работниците/служителите и осигуряване участието им в управлението на ЗБР.
Систематично прилагане на превенцията като по-ефикасен и
по-ефективен метод на работа за осигуряване на изпреварващи и трайни подобрения в дейностите по осигуряване и поддържане на ЗБР.

 

Политиките по Качество, Околна среда и Здраве и безопасност при работа са актуализирани на 03.01.2018 г. от Съветът на директорите на „Техноекспортстрой” ЕАД